logo Bass in your face

November 30, 2024
Bass In Your Face

De haandert tegelen

Algemene Voorwaarden Dutch Dance Events

1. Definities

– Organisator: Dutch Dance Events, organisator van diverse muziekevenementen in Nederland. Statutair gevestigd te Venlo (KvK: 92045421).
– Bezoeker: Iedereen die een ticket aanschaft of bijwoont bij een door Dutch Dance Events georganiseerd evenement.
– Evenement: Elk evenement georganiseerd door Dutch Dance Events.
– Ticket: Een geldig toegangsbewijs voor een Evenement, georganiseerd door Dutch Dance Events.

 

2. Toepasselijkheid
– Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Evenementen georganiseerd door Dutch Dance Events.
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of – producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

– Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met, dan wel via, of door bemiddeling van door de Organisatie daartoe aangewezen officiële voorverkoopadressen.
– Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie (zoals de aanschaf van munten, drank- en etenswaren en merchandise).

– Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement.

– Voor een Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met die huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.


3. Tickets
– Tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via officiële verkoopkanalen.

– Tickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

– Restitutie van tickets is alleen mogelijk onder de voorwaarden zoals beschreven in deze voorwaarden.


4. Toegang tot het Evenement

– Bezoekers dienen een geldig identiteitsbewijs en ticket te tonen bij de entree.

– Bezoekers onder de 18 jaar worden niet toegelaten, tenzij anders vermeld.

– De Organisator behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren of te verwijderen bij overtreding van de regels.

– Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement.

– De Organisatie kan Bezoekers voorzien van een ID-middel, zoals een polsbandje, om toegangsrechten te verifiëren. Bezoekers zijn verplicht hieraan mee te werken en het ID-middel altijd zichtbaar te dragen tijdens het Evenement. Het verbreken van de verzegeling of verlies van het ID-middel kan leiden tot verwijdering van het terrein en ontzegging van verdere toegang.5. Gedragsregels

– Het is verboden om drugs, wapens of gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het Evenement.

– Alle vormen van geweld, intimidatie en discriminatie zijn verboden.


6. Aansprakelijkheid

– De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

– De Organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel tijdens het Evenement.


7. Privacy en Persoonsgegevens

– Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

– Gegevens worden gebruikt voor ticketverkoop, communicatie over het Evenement en, indien toestemming is gegeven, voor marketingdoeleinden.


8. Overmacht

– Bij annulering van het Evenement door overmacht, zal de Organisator streven naar een passende oplossing, zoals het verplaatsen van het Evenement of restitutie.


9. Wijzigingen in Voorwaarden

– De Organisator behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

– Bezoekers worden via de website of per e-mail op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen.

10. Slotbepalingen

– Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

– Geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.